Habitat
Habitat
POLİTİKA BİRİMLERİ (POLICY UNITS) VE POLİTİKA DOKÜMANLARI (POLICY PAPERS)

Politika Birimleri (Policy Units)

10 konu başlığında rapor üretmek üzere 10 adet Politika Birimi oluşturulmuştur. Politika Birimleri, Konferans Genel Sekreteri tarafından atanan ve bazıları da BM üye Ülkeleri tarafından tavsiye edilen 20 uzmandan oluşmaktadır. Farklı coğrafi bölgelerden, ülkelerin önerileri doğrultusunda seçilmiş uzmanlar, iyi uygulama örnekleri ve çıkarılan dersleri derleyerek sürdürülebilir kentsel gelişme ile ilgili 10 konu başlığında bağımsız öneriler geliştireceklerdir. Politika Birimlerinde Türkiye’den 3 adet uzman bulunmaktadır.

Politika Birimleri, ilgili kavram dokümanları üzerinden, Habitat III Sekretaryası tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda hazırladıkları Politika Dokümanlarının ilk taslaklarını tamamlamışlardır. Ocak ve Şubat 2016 aylarında, Politika Birimleri söz konusu dokümanlar üzerinde çalışmalarına devam ederek taslakları son haline getirmişlerdir. 

Politika Dokümanları

1. Kent hakkı ve herkes için kent (The Right to the City and Cities for All)

2. Sosyo-Kültürel Kentsel Çerçeve (Socio-Cultural Urban Framework)

3. Ulusal Kentsel Politikalar (National Urban Policies)

4. Kentsel Yönetişim, Kapasite ve İdari Gelişme (Urban Governance, Capacity and Institutional Development)

5. Belediye Finansmanı ve Yerel Mali Sistemler (Municipal Finance and Local Fiscal Systems)

6. Kentsel Mekân Stratejileri: Emlak Piyasası ve Ayrışma (Urban Spatial Strategies: Land Market and Segregation)

7. Kentsel Ekonomik Gelişme Stratejileri (Urban Economic Development Strategies)

8. Kent Ekolojisi ve Dayanıklılık (Urban Ecology and Resilience)

9. Kentsel Hizmetler ve Teknoloji (Urban Services and Technology)

10. Konut Politikaları (Housing Policies)

                                                                                                         Kaynak: www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/policy